Empresario vulnera el derecho de las embarazadas a trabajar.

por | Feb 3, 2021

Despido objetivo individual
(Art.103) 203/2018-C

INTERLOCUTÓRIA
Magistrat Jutge; Albert Rodulfo Giménez Barcelona, 11 de febrer de 2019
ANTECEDENTS DE FET

Primer.- En data 26/10/2018 es va dictar senténcia en aquest procediment en la que es va estimar parcíalment la demanda interposada per xxxxxxxxxx contra l’empresa CLOVERS DESIGN SI. per la que es declarava la nul-litat de l’acomiadament de la treballadora demandant amb la condemna a la part demandada a la readmissió de l’actora en les seves anteriors condiciona, i a l’abonament deis salaris de tramitáció fins el moment de la seva efectiva reincorporado.

Segon.- El Mítjan^ant escrlt de 18/12/2018 l’actora va anunciar Recurs de Suplicado, si bé posteriorment, per escrlt de data 2801/2019, va comunicar la seva intenció de no formalitzar-lo, sol-licitant que es declari ferma la sentencia dictada.

Tercer.- En data 30/01/2019 l’empresa demandada va formalitzar ‘ escrit de data 24/01/2019, informant que per aquesta part s’havia ¡ntentat posar en contacte amb la treballadora i la seva Iletrada per tal de comunicar-li la seva decisió que l’actora s’incorporés a l’activitat laboral, sense que s’hagi fet efectiva aquesta.

RAONAMENTS JURÍDICS

Determino la fermesa de la present senténcla í djsposó concedir un termini de 3 dies a l’empresa CLOVERS DESIGN S.L.,per a que manifesti’ per escrit a aquest Jutjat el día, l’hora I el lloc de treball en el que es procedirá a la readmissió de la treballadora, així com el moment i la forma en que l¡ abonara els salaris de tramitació;

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i feu-los saber que no h¡ poden interposar cap recurs.

Així ho mano i signo,

DILIGENCIA. Seguidament es compleix el que el magistral jutge ha ordenat i es tramet una cópia de la resolució anterior a les parts per correu certificat amb justificant de recepció, d’acord amb el que ‘ estableix l’article 56 de la LRJS. En dono fe.

 

Share This